تماس با ما

تلفن: 02538803030

شماره واتس اپ: 09054431854

داخلی بخش حسابداری: 111 الی 113        شماره تلگرام: 09220948101

داخلی بخش فروش: 120 الی 124              شماره تلگرام: 09109662046

داخلی بخش طراحی: 105                        شماره تلگرام: 09227664710

بخش سررسید و رومیزی اختصاصی: 106 الی 108        شماره تلگرام: 09102821679

آدرس الکترونیکی:

gmail.com@8803030

آدرس الکترونیکی بخش اختصاصی:

salnamefadak@gmail.com