تقویم دیواری تک برگ بزرگ | تقویم دیواری 1400

 تقویم دیواری تک برگ بزرگ- تک فروشی-501-502

 

تقویم دیواری تک برگ بزرگ
اندازه: 34 در 49
مخصوص تک فروشی
گلاسه: 250 گرم
بدون فضای تبلیغات
جدول درشت

 تقویم دیواری تک برگ بزرگ- تک فروشی-501-502

 

تقویم دیواری تک برگ بزرگ
اندازه: 34 در 49
فضای تبلیغات: 10 در 32
گلاسه: 190 گرم

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ارسال نظر